om studiet

gode tradisjoner og bred kompetanse

Du vil få fordypning innenfor bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring, ledelse av verdikjeder, logistikk og innkjøp/anskaffelse, prosjektledelse i innovasjonsprosesser, teknisk risikostyring og kvalitetsledelse. Du vil lære om moderne konsepter som Lean produksjon og Lean construction. Den menneskelige og sosiale siden vektlegges i utdanningen. Du gis videre trening i å arbeide metodisk og vitenskapelig med fagområdene.

Universitetets virksomhet i Grimstad har en lang tradisjon i både økonomisk og teknologisk utdanning, og høsten 2001 ble masterutdanningen i Industriell økonomi og teknologiledelse startet. Studentene på IndØk kommer fra hele landet med ulik teknisk fordypning og yrkeserfaring. Denne bredden påvirker studiet ved UiA positivt både med hensyn til teamarbeid og studentmiljø.

Stor Faglig Bredde

%

I Jobb Ved Levert Master (2019)

%

Motiverte Studenter

Studenter

Masterstudenter

IndØk tilbys også som et femårig studium

hvor studentene først tar treårig bachelor og deretter er sikret plass på det toårige påbygningsstudiet. De som går femårig IndØk kan velge mellom disse retningene på bachelornivå:

Elektronikk

Mekatronikk

Data

Byggdesign

Fornybar Energi

Skjæringspunktet Mellom Teknologi Og Business

Jobbmuligheter

Jobbmulighetene etter å ha fullført en master i industriell økonomi og teknologiledelse er veldig gode.

«Masterutdanningen i Indøk sikter mot å gi studenter grunnleggende kunnskaper for fremtidlige lederstillinger på ulike nivåer i privat næringsliv og offentlig sektor. Utdanningen er bygd opp omkring tre fagsøyler. En søyle omhandler bedriftsøkonomiske analyser og bedriftsøkonomisk styring. En annen søyle tar for seg styring av verdikjeder, som betegner trinnene i produksjonsprosessen fra råvare til et produkt er ute hos kunder. Den tredje søylen består av ulike strategi- og ledelsesfag. Alle søylene legger vekt på å gi studenter god teoretisk forståelse og praktiske verktøy for å analysere, organisere og styre ulike aktiviteter i bedrifter og organisasjoner.

Studiet i industriell økonomi treffer et behov i næringsliv og offentlig sektor, der det stilles stadig økende krav til samarbeid i nettverk med andre bedrifter og til stadig nyskaping og arbeid i prosjekter. Studiet legger opp til en tverrfaglig tilnærming gjennom det studentene har med seg av teknologisk forståelse fra ingeniørstudiet, som suppleres med blant annet økonomi, produksjonsstyring og strategi i masterprogrammet. På denne måten utdannes kandidater som kan arbeide i team, som har oppøvd sosiale ferdigheter til samarbeid, som kjenner flere fagfelt, som har en teknisk grunnforståelse og som også kan tenke marked og økonomisk styring. Dette er også kandidater som forstår verdikjedetenking og som kan organisere og lede komplekse prosjekter. I løpet av studiet vil du gjennom prosjektarbeid bli kjent med bedrifter i regionen som samarbeider med universitetet slik at utdanningen skal være mest mulig relevant, både for deg, for bedriften, og for samfunnet.»

Utvekslingsmuligheter

Mastergradstudentene kan integrere utenlandsstudier i sitt mastergradsopplegg og ta 9. semester som utvekslingsstudent ved et partneruniversitet i utlandet. Ved nærmere avtale kan også masteroppgaven i 10. og siste semester tas i utlandet.

UiA har samarbeidsavtaler ved ulike universiteter over hele verden. Internasjonal avdeling på skolen legger også til rette et utenlandsopphold dersom man finner andre skoler man ønsker å reise til.

Frist for å søke utveksling er:
15. februar for høstsemesteret og hele året.
15. september for vårsemesteret

Internasjonal avdeling holder til på kontor A2 075 og A2 076.

Les mer om utvekslingsmuligheter på UiA sine hjemmesider.

PAGE TOP